Departamenti për Integrime Evropiane dhe Koordinim të PolitikaveDetyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit për Integrime Evropiane dhe Koordinimin e Politikave janë:

  •  Ofron mbështetje në bashkërendimin e aktiviteteve për procesin e integrimit Evropian;
  •  Monitoron dhe raporton për zbatimin e rekomandimeve të Komisionit Evropian;
  •  Ofron mbështetje në harmonizimin e legjislacionit të Ministrisë me Acquis Communautaire;
  •  Koordinon aktivitetet e Ministrisë për mbështetjen financiare nga Instrumenti i Para- Anëtarësimit (IPA) dhe fondet  tjera të Bashkimit Evropian;
  •  Kontribuon në shkëmbimin e informatave në funksion të procesit të integrimit evropian për fushë-veprimtarinë e  ministrisë.

Divizionet:

  •  Divizioni për Integrime Evropiane;
  •  Divizioni për Koordinimin e Politikave; dhe
  •  Divizioni për Koordinimin e Donacioneve dhe Investimeve të Jashtme.

foto mentori

Mentor Sadiku

Kontakt:

038 212 247
038 200 24 100
Mentor.Sadiku@rks-gov.net