Departamenti për Zhvillim Strategjik ShëndetësorDetyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit për Zhvillimi Strategjik Shëndetësor janë:

  • Propozon, harton dhe siguron zbatimin e dokumenteve të politikave/strategjive për shërbime shëndetësore nëpërmjet sistemit të përcaktuar të monitorimit dhe të vlerësimit;
  • Propozon, harton dhe siguron zbatimin e kornizës ligjore për përmirësimin e sistemit të kujdesit shëndetësor, në pajtim me standardet dhe normat ndërkombëtare;
  • Planifikon aktivitetet për zhvillimin dhe menaxhimin strategjik të sektorit të shëndetësisë në pajtim me mundësitë financiare në dispozicion përfshirë sektorin e shëndetësisë publike;
  • Ofron këshilla profesionale për zbatimin e legjislacionit dhe dokumenteve të politikave në fushën e sistemit shëndetësor;
  • Ofron mbështetje në zhvillimin profesional të burimeve njerëzore në sektorin e shëndetësisë;
  • Ofron mbështetje në përcaktimin e nevojave për zhvillimin e infrastrukturës shëndetësore, përfshirë ndërtesat dhe pajisjet mjekësore; të shërbimeve të integruara mjekësore;
  • Planifikon projektet e partneritetit të mundshëm publiko–privat në sektorin e shëndetësisë;
  • Siguron koherencën e politikave dhe strategjive shëndetësore në vend.

Divizionet

Publikime

Udhërrëfyes Klinik – Menaxhimi i preeklampsisë së rëndë dhe eklampsisë_Final_1 – 1

Udhërrëfyes Klinik – Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë primare postpartale_Final_1

Udhërrëfyes Klinik – Skrinimi dhe trajtimi i lezioneve prekanceroze të qafës së mitrës_Final_1

Udhërrëfyesi Klinik – Shërbime të Hiv testimit_Final_1 – 1

Udhërrëfyes Klinik – Transporti neonatal

Udhërrëfyes Klinik hipertensioni_libri

Udhërrëfyes Klinik diabet_libri

Udhërrëfyes Klinik astma_libri

PSH e Licencuara (Publikim- Finale). 10.05.2014-10.05.2019

Informatë tryeze e mbajtur me rastin e muajit kundër trafikimit me qenie njerëzore

Raporti  6 mujor i Linjës së Ankesave 2018

Raporti vjetor i ankesav DDQKSH viti 2017 

Raporti 6 mujor i Linjës së Ankesave 2017

Raporti i ankesave DDQKSh viti 2016 

Raporti i ankesave gjashtëmujor 2016

Hulumtimi për Qasje në IPSH-PAK

Formulari i planit vjetor te mbeshtetjes financiare publike per OJQ doc

 

U.D. Drejtor i Departamentit – Isak Shabani

Kontakti:

Tel: 038 200 24 o39

E-mail: isak.shabani@rks-gov.net