Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Departamenti për Zhvillim Strategjik Shëndetësor

Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit për Zhvillimi Strategjik Shëndetësor janë:

  • Propozon, harton dhe siguron zbatimin e dokumenteve të politikave/strategjive për shërbime shëndetësore nëpërmjet sistemit të përcaktuar të monitorimit dhe të vlerësimit;
  • Propozon, harton dhe siguron zbatimin e kornizës ligjore për përmirësimin e sistemit të kujdesit shëndetësor, në pajtim me standardet dhe normat ndërkombëtare;
  • Planifikon aktivitetet për zhvillimin dhe menaxhimin strategjik të sektorit të shëndetësisë në pajtim me mundësitë financiare në dispozicion përfshirë sektorin e shëndetësisë publike;
  • Ofron këshilla profesionale për zbatimin e legjislacionit dhe dokumenteve të politikave në fushën e sistemit shëndetësor;
  • Ofron mbështetje në zhvillimin profesional të burimeve njerëzore në sektorin e shëndetësisë;
  • Ofron mbështetje në përcaktimin e nevojave për zhvillimin e infrastrukturës shëndetësore, përfshirë ndërtesat dhe pajisjet mjekësore; të shërbimeve të integruara mjekësore;
  • Planifikon projektet e partneritetit të mundshëm publiko–privat në sektorin e shëndetësisë;
  • Siguron koherencën e politikave dhe strategjive shëndetësore në vend.

Divizionet

Publikime

Kërkesë për propozimet për specializantë

IPSH të Licencuara 04.06.2015-11.03.2020

Pytjet per Stomatolog

Pytjet per Mjeke

Pytjet per Farmacist

Pytjet per Fizioterapeut 

Anex 1-Intereaksioni i barnave

Anex 2 Intereaksioni i barnave

Udhërrëfyesi për Trajtimin e Sëmundjes Iskemike Trunore

UK Menaxhimi dhe trajtimi i COVID 19 final

UK – Menaxhimi farmakologjik i sëmundjes së sheqerit tip 2 tek të rritur…

UK – Trajtmi dhe Mbikëqyerja e Rastit me HIV-AIDS

RAPORT – PREZANTIMI I LIGJIT PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI NË QKMF-të REGJIONALE

Udhërrëfyesi Klinik – Përdorimi i metadonit për trajtim mbajtës zavendësues me opioide

Udhërrëfyesi Klinik – Menaxhimi i Infeksionit Latent të Tuberkulozit

Udhërrëfyesi Klinik – Diagnostifikimi dhe menaxhimi i Tuberkulozit ekstrapulmonar

Udhërrëfyesi Klinik- Diagnoza dhe menaxhimi i epilepsisë

Udhërrëfyesi Klinik- Menaxhimi i gjakderdhjeve akute të traktit të sipërm gastrointestinal te të rriturit

Udhërrëfyesi Klinik- Trajtimi me dializë i të rriturve

Udhërrëfyesi Klinik – Trajtimi dhe mbikqyrja e rastit me HIV-AIDS (2)

Udhërrëfyesi Klinik – Kujdesi dhe trajtimi i personave të diagnostikuar me hepatit C

Udhërrëfyes Klinik – Menaxhimi i preeklampsisë së rëndë dhe eklampsisë_Final_1 – 1

Udhërrëfyes Klinik – Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë primare postpartale_Final_1

Udhërrëfyes Klinik – Skrinimi dhe trajtimi i lezioneve prekanceroze të qafës së mitrës_Final_1

Udhërrëfyesi Klinik – Shërbime të Hiv testimit_Final_1 – 1

Udhërrëfyes Klinik – Transporti neonatal

Udhërrëfyes Klinik hipertensioni_libri

Udhërrëfyes Klinik diabet_libri

Udhërrëfyes Klinik astma_libri

Informatë tryeze e mbajtur me rastin e muajit kundër trafikimit me qenie njerëzore

Raporti vjetor i ankesave 2019

Raporti  6 mujor i Linjës së Ankesave 2018

Raporti vjetor i ankesav DDQKSH viti 2017 

Raporti 6 mujor i Linjës së Ankesave 2017

Raporti i ankesave DDQKSh viti 2016 

Raporti i ankesave gjashtëmujor 2016

Hulumtimi për Qasje në IPSH-PAK

Formulari i planit vjetor te mbeshtetjes financiare publike per OJQ doc

 

U.D. Drejtor i Departamentit – Isak Shabani

Kontakti:

Tel: 038 200 24 o39

E-mail: isak.shabani@rks-gov.net

Zyra për Licencim- Tel: 038 200 24 506