Divizioni për Komunikim PublikDetyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Komunikim Publik janë:

  • Ofron përkrahje profesionale për ministrinë në fushën e komunikimit dhe informimit;
  • Propozon, harton dhe siguron zbatimin e planeve të komunikimit të Ministrisë;
  • Organizon konferenca për media dhe përgatitë njoftime për shtyp, deklarata, raporte dhe publikime të tjera mediale;
  • Mirëmban ueb faqen zyrtare të ministrisë;
  • Koordinon kërkesat për qasje në dokumente publike dhe përgatitë raporte mbi zbatimin e Ligjit për Qasje në Dokumente Publike

IMG_0408
Dr. Faik Hoti

Kontakti:
038 – 213 – 886
038 – 200 – 24 – 131
038 – 213 – 24 – 020
Faik.Hoti@rks-gov.net