UA – 2014Udhezim Administrativ 01-2014. Për Tarifat e Shërbimeve të Ofruara në AKPM

Udhëzimi Administrativ- Nr 02-2014 Për thjeshtësimin e procedurave për regjistrimin dhe importin e produkteve medicinale të cilat nuk kanë paralele të regji (2)

Udhëzimi Administrativ 03-2014 PËR KONTROLLIN E CILËSISË SË PRODUKTEVE DHE PAJISJEVE MEDICINALE TË PLASUARA NË REPUBLIKEN E KOSOVËS.

Udhëzimi Administrativ Nr.04-2014- Për shërbimet e kujdesit shëndetësor në Institucionet shëndetësore humanitare dhe forma të tjera të organizimit të shoqërisë civile në lëminë shëndetësore

Udhëzimi Administrativ 05-2014. licencimi i Psikologëve Klinik compressed

Udhëzimi Administrativ 06-2014. Për përcaktimin e listës së produkteve medicinale, pajisjeve medicinale dhe produktet e linjës kufitare, për të cilat nevojitet autorizimi Ipër import apo eksport

Udhëzimi Administrativ 07-2014 Njohja unillaterale e autorizimit për marketing të produkteve medicinale të aprovuara nga Agjencia Rregullative e Kujdesit Shëndetësor në Britani të Madhe

Udhëzim Administrativ-08-2014  Procedurat për Licencimin e Institucione Private Shëndetësore
Udhëzim Administrativ 09-2014–Kushtet për Punë sa i Përket Hapësirës, Kuadrit Profesional dhe Pajisjeve Medicinale të Institucioneve Private Shëndetësore Jashtë-Spitalore

Vazhdimi i Afatit për Plotësimin e kushteve për Qarkulluesit e licencuar me shumicë për produkte dhe pajisje medicinale

Udhëzim Administrativ 10-2014- Shkollimi specialistik dhe subspecialistik

Udhëzim Administrativ 11-2014-Parandalimi i konfliktit të interesit në institucione shëndetësore