Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkurs

REoI_Preparation of 2020 – 2025 Health Information System Strategy_fin.a.b.