Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

20 ventilatorë mobil të blerë me fonde të Norvegjisë, Zvicrës dhe Luksemburgut i u dorëzuan QKUK-së

Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) nëKosovë, sireagim të menjëhershëmndaj COVID-19, dorëzoi sot 20 ventilatorët e parëmobilQendrësKlinikeUniversitare të Kosovës (QKUK) të blera me fonde të qeverive të Norvegjisë, Zvicrës dhe Luksemburgut. Këtaventilatorë do të ngrisinkapacitetin e kujdesitintensiv të sektoritshëndetësor të Kosovës.

Gjatëdorëzimit të sotëmnë QKUK ishinprezent Z. Armend Zemaj Ministër i Shëndetësisë, Znj. Maria Suokko, Përfaqësuese e Përhershme e UNDP-së, si dhe përfaqësues të donatorëve, Sh.T. Jens Erik Grøndahl, Ambasador i Norvegjisë dhe Sh.T. Jean-Hubert Lebet, Ambasador i Zvicrës.

Kontributi i përgjithshëmngaqeveritë e Norvegjisë, Zvicrës dhe Luksemburgut për blerjen e ventilatorëvemobil Vg70 është 1,17 milion dollar, nëpartneritet me UNDP-në. Falëkësajmbështetjeje UNDP kablerë 40 ventilatorë, 20 prej të cilëve u dorëzuan sot ndërsapjesatjetër do të dorëzohetderinë fund të muajitqershor.

Ministri i Shëndetësisë, Z. Armend Zemaj, i cilipranoidonacioninnëemër të QendrësKlinikeUniversitare të Kosovës (QKUK) theksoirëndësinë e këtijbashkëpunimi: “Ështënder për mua të pranojkëtëdonacionnëemër të QendrësKlinikeUniversitare të Kosovës. Dua të falënderojqeveritë e Norvegjisë, Zvicrës dhe Luksemburgut për fondet dhe UNDP-në për blerjen e ventilatorëvemobilëqë do të shpëtojnëjetë. Ne vlerësojmëlartëkontributin dhe mbështetjentuaj për sisteminshëndetësornëKosovënëmenaxhimin e pandemisë COVID-19. Ministria e Shëndetësisëështë e përkushtuar të vazhdojë me projekte të përbashkëtaedhenë të ardhmen, pasi ta mposhtimkrizën”. Ministri Zemaj tha se nukkadhuratëmë të mirë për qytetarët e Kosovës nëditën e lirisë se sanjëasistencë e rëndësishme për pacientët.

“UNDP qëndronbashkë me qytetarët dhe institucionet e Kosovës dhe partnerëtndërkombëtarënëluftënkundër COVID-19 dhe për të reaguarndajndikimeve të shkaktuarangapandemia. Donacioni i sotëm u bë i mundurpërmeskontributit bujar ngaqeveritë e Norvegjisë, Zvicrës dhe Luksemburgut, dhe ne jemijashtëzakonishtmirënjohësqëatabashkëpunuan me ne nëmbështetje të Kosovës nëkëtokohë të vështira. Ne jemi të përkushtuar ta mbështesimKosovën për të ngriturkapacitetetet e kujdesitshëndetësor – nëpërballimin e pandemisë dhe përtej”, tha me këtërast Maria Suokko, Përfaqësuesja e Përhershme e UNDP-së.

“Nënjëkohëshumë të vështirë, qëposhkaktonpresion të jashtëzakonshëmnëshërbimet e shëndetitpublik, është e domosdoshme të shfaqimsolidaritet dhe të bëjmëgjithçkaqëmundemi për të ndihmuarnjëri-tjetrin dhe për të forcuarpërpjekjettona të përbashkëta për mposhtjen e pandemisë. Prandaj, Norvegjiaështëkrenare të mbështesëpërpjekjet e qeverisëkundërpandemisë COVID-19 duke siguruarfonde për blerjen e menjëhershme të ventilatorëve për spitaletnënjëbashkëpunim të pakrahasueshëm me Dukatën e Madhe të Luksemburgut, AgjencinëZvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe Programin e Kombeve të Bashkuara për ZhvillimnëKosovë “, thaAmbasadoriGrøndahl.

“Si partner afatgjatënëzhvillimin social dhe ekonomik të Kosovës, Zvicraështë e lumtur të qëndrojë me Kosovënedhenëluftënkundër COVID-19. Pajisjetqëdorëzohen sot rrisinkapacitetin e sistemit të brishtëshëndetësor për të ofruarshërbimeadekuate për pacientëtqëvuajnënga COVID-19 si dhe sëmundje të tjera të rënda të frymëmarrjes. Ne inkurajojmëqeverinë e Kosovës që të vazhdojë të menaxhojëpërgjigjen (ndajpandemisë) nëmënyrëefektive dhe përgëzojmëprofesionistëtshëndetësor dhe shërbyesittjerë të linjëssëparë për përkushtimin e tyrenëluftënkundër COVID 19 derimëtani, duke mbrojturkështujetën dhe shëndetin e qytetarëve të Kosovës “, deklaroiAmbasadoriLebet.

UNDPkabërë të ditur se ventilatorëtjanëprodhuarnëKinë, të çertifikuar me çertifikatën e BE-së dhe me sigurimin e cilësisëngaNjësiaGlobale e Prokurimit e UNDP-sënëKopenhagë.

Qëngashpërthimi i COVID-19, UNDP nëKosovë, siAgjencikyçe e Ekipit të OKB-sënëKosovë (UNKT), është duke mbështeturqytetarët dhe institucionet e Kosovës që të përgatiten, t’ipërgjigjen n♪7 mënyrësamëadekuatepandemisë, duke u përqëndruarveçanërishtnëmë të prekurit.