Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Adresimi i sotëm për media përmes një video-konference të Ministrit të Shëndetësisë Arben Vitia dhe drejtorit të IKSHPK-së, Naser Ramadani.

Ministri Vitia: Disiplinë dhe kujdes maksimal për ta parandaluar përhapjen e Covid-19

Të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës,

Dëshirojmë të shprehim falënderimin tonë për angazhimin tuaj të deritanishëm në zbatimin e masave të Qeverisë së Republikës së Kosovës për menaxhimin e situatës epidemiologjike rreth Korona virusit Covid-19.

 Deri tani, sipas të dhënave të IKSHP-së, në Kosovë janë kryer 1037 testime në mostra të dyshimta për Covid -19, prej të cilave 91 raste kanë rezultuar pozitive, një pacient ka vdekur dhe një tjetër është shëruar dhe është lëshuar në shtëpi.

 Sipas të dhënave të Klinikës Infektive të QKUK-së, sot aty ka pasur 36 pacientë të hospitalizuar që po trajtohen për Covid-19, prej të cilëve, 36 prej tyre rezultojnë me gjendje shëndetësore stabile, ndërsa 5 të tjerë rezultojnë të kenë gjendje më të rënduar shëndetësore dhe janë me tretman mjekësor me oksigjenoterapi.

E keni parasysh, kur flasim për shifrat e të testuarve dhe të sëmurëve nga Covid-19, ato ndryshojnë çdo ditë në këtë fazë të epidemisë në vend.

 Siç jeni të informuar, Qeveria e Kosovës ditë më parë ka ndërmarrë masën e përkufizimit të lëvizjes së qytetarëve nga ora 10:00 -16:00 dhe nga ora 20:00 – 06:00 të mëngjesit

Por, pas analizimit të efekteve të kësaj mase dhe kërkesave të qytetarëve dhe subjekteve të caktuara që të shkohet me masa të tjera edhe më efektive, Qeveria, me vendimin Nr.02/17 të datës 27. 03. 2020, ka vendosur që koha e lëvizjes për qytetarët të kufizohet nga ora 17:00 deri në 06:00 të mëngjesit.

Mirëpo, kërkojmë që koha e lejuar për qarkullim të mos kuptohet si një hapësire për t’u grumbulluar dhe rrezikuar shëndetin publik të qytetarëve të Kosovës, por të respektojmë edhe pikën 3 të vendimit paraprak që mbetet në fuqi sipas të cilit: “Lëvizjet në rrugë të bëhen jo më shumë se dy persona dhe gjithmonë duke mbajtur distancën 2 metra me të tjerët” .

Kjo vlen edhe për bizneset si supermarketet dhe subjekte të tjera, të cilat janë të obliguara që t’i marrin të gjitha masat për t’i zbatuar këto vendime.

 Masat e ndërmarra deri tash kanë pasur efekte pozitive në ruajtjen e shëndetit publik të popullatës sonë, por tash kur po hyjmë në një fazë të re të epidemisë dhe ku mund të presim edhe më shumë raste të reja, kemi nevojë për më shumë disiplinë, më shumë angazhim dhe më shumë përkrahje për masat e reja, të cilat ndonëse nuk i dëshirojmë, mund të jemi të detyruar t’i ndërmarrim me qëllim që ta përforcojnë luftën tonë kundër Koronavirusit dhe t’i ruajmë jetët e qytetarëve tanë.

Gjithashtu, mosrespektimi i masave të deritanishme nga personat fizik dhe juridik, përkundër dëshirës sonë, do të pasojë me shqiptim të gjobave dhe sanksioneve konform legjislacionit në fuqi dhe sidomos Ligjit për parandalimin e Sëmundjeve Infektive.

Në anën tjetër, Ministria ka vazhduar angazhimet në përforcimin e kapaciteteve për diagnostikimin dhe trajtimin e të prekurve nga Covid-19.

 Testet e reja kanë mbërritur në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike për RT-PCR dhe në ndërkohë është iniciuar kërkesa për furnizimin edhe me dhjetë mijë teste të tjera. Kjo do të shtoj edhe numrin e testimeve nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, të cilët pa ndërprerje, 24 orë në ditë po vazhdojnë gjurmimin, testimin dhe monitorimin e situatës epidemiologjike.

Po vazhdojnë donacionet dhe ndihma të ndryshme nga organizata, shtete mike, por edhe individë dhe biznese brenda dhe jashtë vendit.

 Rreth 300 vullnetarë janë regjistruar dhe aktualisht janë në krye të detyrës duke i dalë në ndihmë qytetarëve dhe personelit shëndetësor.

 Por, përsëri për të satën herë ju bëjmë thirrje në angazhimin dhe bashkëpunimin e juaj në këtë situatë. Kjo është më e rëndësishme se çdo masë tjetër. Përveç respektimit të masave të sipërpërmendura, ju lutemi që të shmangni edhe vizitat familjare dhe forma të tjera të grumbullimit brenda familjeve tuaja. Ruajeni shëndetin e juaj por edhe të familjarëve tuaj. Kjo situatë do të kaloj shumë më shpejtë me bashkëpunimin tuaj. Ju lutemi që të keni durimin këto javë shumë të rëndësishme për shëndetin publik dhe shtetin tonë.

 Dëshiroj edhe njëherë që bashkërisht të ndihmojmë dhe t’i japim mirënjohjen e merituar personelit shëndetësor, i cili me vetëmohim po vazhdon të bëjë ballë kësaj situate me angazhim dhe përkushtim maksimal. Të ju qëndrojmë afër duke qëndruar në shtëpitë tona. Të ju ndihmojmë duke mos dalë pa nevojë jashtë shtëpive tona. Ndihma që ata po kërkojnë është që ne të ju përmbahemi këshillave të tyre.

 Prandaj, po e përsërisim:

Qëndroni në shtëpi.

Ndiqni rekomandimet e MSh-së dhe IKShP-së.

Bashkë do t’ia dalim!

 Profesori Naser Ramadani

 Drejtori i IKSHPK-së, Naser Ramadani tha se situata epidemiolgjike është nën kontroll për sa i përket Civid-19 në Kosovë, por qytetarët duhet të vazhdojnë të zbatojnë me përpikëri masat që janë ndërmarrë.

Ai th ase përveç 1037 mostrave të testuara deri më tash, testimet do të vazhdojnë sipas indikacioneve të përcaktuara në protokollet e hulumtimit epidemiologjik për Covid-19.

“Në IKSHPK në vazhdimësi përgjatë 24 orëve janë duke u kontaktuar dhe mbikëqyrë të gjitha kontaktet e rasteve, si dhe kontaktet e kontakteve duke iu obliguar për vetëizolim dhe të kërkojnë ndihmë mjekësore nëse kanë simptome. Deri më sot janë kontaktuar dhe janë nën mbikëqyrje rreth 2000 kontakte të rasteve”, tha Profesor Ramadani.

 Sa u perkët rasteve me Covid në veri të Kosovës, profesor Ramadani ka thënë se testimet bëhen për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, të cilët i përmbushin kriteret për testim sipas protokollit dhe se IKSHPK ka informata për dy raste pozitive në veri të Kosovës, të cilat kanë pasur kontakt me një person të konfirmuar si pozitiv në Covid 19 në Serbi, derisa është e drejtë e secilit qytetar që të trajtohet kudo që atij i duket e arsyeshme.

“Institucionet e Kosovës ofrojnë trajtim për secilin qytetar të saj”, tha ai.

 —————————————————————————————————–

 Distinguished citizens of the Republic of Kosovo,

 We would like to express our gratitude for your commitment so far in implementing the measures of the Government of the Republic of Kosovo to manage the epidemiological situation around the Covid-19 virus Korona.

 According to the data of NIPH, 1037 test on suspicious samples conducted in Kosovo for Covid-19, of which 91 samples were positive, one patient died, one is healed and he was released home.

According to the UCCK Infectious Disease Clinic, there were 36 hospitalized patients being treated for Covid-19 today, of whom 36 are in stable health condition, while 5 of them are in more serious health condition and are being treated with oxygen therapy.

You know, when we talk about the numbers of people infected and sick with Covid-19, they change every day during this stage of the epidemic in the country.

As you are informed, the Government of Kosovo has recently undertaken the prohibition of the movement of citizens starting from 10:00 to 16:00 and from 20:00 to 06:00 in the morning.

However, after analyzing the effects of this measure and the demands of the citizens and certain entities to go further by undertaking new and more effective measures, the Government, by Decision No. 02/17 dated on 27.03.0320, has decided that movement for citizens to be restricted from 5pm to 6am.

However, we demand that the time allowed for circulation should not by understood as a time for gathering that will endanger the public health of Kosovo citizens.

We need to respect point 3 of the preliminary ruling that remains in force according to which: citizens circulation is allowed but only two persons at a time by always keeping a distance of 2 meters with the others ”.

This also applies to businesses such as supermarkets and other entities, which are required to take all measures to enforce these decisions.

Until now, all the undertaken measures resulted with positive effect on preserving the health of our citizens.

We are entering in the new phase of epidemic and it could happen that we may have many more cases with Covid19.

We need to increase our discipline, commitment, and support for new measures that we wish we were not obliged to implement them.

Undertaken measures are to reinforce out fight against Coronavirus and preserve the health of our citizens

In addition, non-compliance with the measures so far by natural and legal persons, despite our wishes, will result in the imposition of fines and sanctions in accordance with the legislation in force and especially the Law on Prevention of Infectious Diseases.

On the other hand, the Ministry of Health continued with efforts on strengthening the capacities for diagnosis and treatment of infected with Covid-19.

The new tests arrived at the National Institute of Public Health for RT-PCR and in the meantime, we initiated the request for supply of ten thousand more tests. This will increase the number of tests by the National Institute of Public Health, which are continuously tracking, testing and monitoring the epidemiological situation 24 hours a day.

There are ongoing donations and assistance from organizations, friend countries, but also individuals and businesses at home and abroad.

About 300 volunteers are registered and are currently on duty helping citizens and health personnel.

Again, for the seventh time, we urge you to engage and cooperate in this situation. This is more important than any other measure. In addition to complying with the above-mentioned measures, please avoid family visits and other forms of gathering within your families. Take care of your health and that of your family. This situation will pass much faster if we continue to cooperate with each other. Please be patient these are very important weeks for public health and our state.

 I would like once again to jointly help and give the well-deserved gratitude to the health care staff, who with self-denial continues to face this situation with utmost commitment and dedication. Let us support them all together by staying in our homes. We will help them if we remain in our homes and not go out. The help they are seeking from us is to follow their advice.

 Therefore, we repeat:

Stay home!

Follow the recommendations of the MoH and NIPH.

We will make it through together!

 Professor Naser Ramadani:

Director of NIPH Naser Ramadani said that the epidemiological situation is under control as far as Civid-19 is concerned in Kosovo, citizens should continue to strictly implement the measures taken.

In addition to the 1037 samples tested so far, testing will continue according to the indications set out in the epidemiological research protocols for Covid-19.

“The NIPHK is continuously contacted and supervised throughout the 24 hours all case contacts, as well as contact contacts obliging them to self-isolate and seek medical help if they have symptoms. To date, about 2000 case contacts have been contacted and are under surveillance”, said Professor Ramadani.

As for Covid cases in northern Kosovo, Professor Ramadani said that testing is done for all citizens of the Republic of Kosovo, who meet the criteria for testing according to the protocol and that the NIPHK has information on two positive cases in northern Kosovo. who have had contact with a person confirmed as positive at Covid 19 in Serbia, while it is the right of every citizen to be treated wherever he wants.

“Kosovo’s institutions provide treatment for each of its citizens,” he said.

 ————————————————————-

 Današnje medijsko obraćanje ministra zdravstva Arbena Vitije i direktora NIJZK-a Nasera Ramadanija preko video konferencije.

Ministar Arben Vitia:

Poštovani mediji,

Poštovani građani Republike Kosova,

Želeli bismo da izrazimo našu zahvalnost na dosadašnjoj posvećenosti u sprovođenju mera Vlade Republike Kosova za upravljanje epidemiološkom situacijom oko koronavirusa Covid-19.

Do sada je, prema podacima NIJZK-a, na Kosovu urađeno 1037 testova na sumnjivim uzorcima Covid-19, od čega je 91 slučaj rezultirao pozitivno, jedan pacijent je preminuo, a drugi je izlečen i pušten kući.

Prema podacima Klinike za infektivnu bolest KUCK-a, danas je bilo 36 hospitalizovanih pacijenata koji se leče od Covid-19, od kojih je 36 rezultiralo stabilnim zdravstvenim stanjem, dok ostala 5 pacijenta imaju pogoršano zdravstveno stanje i podvrgnuti su medicinskom tretmanu kiseoničkom terapijom.

Imajte u vidu da kada govorimo o broju testiranih i obolelih od Covid-19, oni se u ovoj fazi epidemije u državi svakodnevno menjaju.

Kao što ste informisani, Vlada Kosova preduzela je meru ograničenog kretanja građana od 10:00 do 16:00 i 20:00 – 06:00 ujutru.

No, nakon analize učinaka ove mere i zahteva građana i pojedinih subjekata da se nastavi sa delotvornijim merama, Vlada je Odlukom br. 02/17 od 27.03.0320.,odlučila da se kretanje građana ograniči od 17:00 do 6:00 sati ujutru.

Međutim, tražimo da vreme dopušteno za promet i kretanje ne bude shvaćeno kao prostor za okupljanje i ugrožavanje javnog zdravlja građana Kosova, i da se treba poštovati tačka 3 preliminarne odluke koja ostaje na snazi prema kojoj: „Kretanje na ulici se dozvoljava za ne više od dve osobe koje se moraju držati na udaljenosti od dva metra. “

Ovo se odnosi i na preduzeća kao što su supermarketi i drugi subjekti, koji su dužni da preduzmu sve mere u izvršenju ove odluke.

Dosadašnje mere imale su pozitivne efekte na očuvanje javnog zdravlja našeg stanovništva, ali sada kad ulazimo u novu fazu epidemije i gde možemo očekivati još novih slučajeva, potrebna nam je veća disciplina, veća požrtvovanost i veća podrška novim merama, koje možda ne želimo preduzeti, ali ćemo možda biti prisiljeni da ih preduzmemo kako bismo pojačali našu borbu protiv koronavirusa i spasili živote naših građana.

Takođe će, nepoštovanje dosadašnjih mera od strane fizičkih i pravnih osoba, usprkos našim željama, rezultirati izricanjem novčanih kazni i sankcija u skladu sa važećim zakonodavstvom, a posebno Zakonom o sprečavanju zaraznih bolesti.

S druge strane, Ministarstvo je nastavilo sa angažovanjem u jačanju kapaciteta dijagnostifikovanja i lečenja obolelih od Covid-19.

Novi testovi na RT-PCR stigli su u Nacionalni institut za javno zdravstvo i u međuvremenu je pokrenut zahtev za nabavkom još deset hiljada testova. Ovo će takođe povećati broj testova Nacionalnog instituta za javno zdravstvo, koji kontinuirano vrši testiranja i prati epidemiološku situaciju 24 sata dnevno.

Nastavljaju se razne donacije i pomoći organizacija, prijateljskih zemalja, ali i pojedinaca i preduzeća u zemlji i inostranstvu.

Prijavljeno je oko 300 volontera i trenutno dežuraju pomažući građanima i zdravstvenom osoblju.

Ponovo vas pozivamo da se uključite i sarađujete sa nama u ovoj situaciji. Ovo je važnije od bilo koje druge mere. Pored poštovanja gore navedenih mera, molim vas izbegavajte i porodične posete i druge oblike okupljanja unutar vaših porodica. Pazite na svoje zdravlje i zdravlje svoje porodice. Ova situacija će se brže prevazići uz vašu saradnju. Molimo vas budite strpljivi tokom ovih vrlo važnih nedelja za javno zdravlje i našu državu.

Želio bih još jednom da se zajednički zahvalimo i pomognemo zdravstvenom osoblju koje se nesebično i dalje suočava sa ovom situacijom sa najvećom predanošću i požrtvovanošću. Pomozite im vašim boravkom u kućama. Pomozite im kada bez potrebe ne izlazite napolje. Pomozite im kada poštujete savete.

Stoga ponavljamo:

Ostanite kod kuće!

Pridržavajte se preporuka Ministarstva zdravstva i NIJZK-a!

Zajedno ćemo uspeti!

……………………………………………………………………………………………..

Profesor Naser Ramadani (NIJZK)

Direktor NIJZK-a Naser Ramadani rekao je da je epidemiološka situacija pod kontrolom što se tiče Covid-19 na Kosovu, ali da bi građani trebali strogo sprovoditi preduzete mere.

Pored do sada testiranih 1037 uzoraka, ispitivanje će se nastaviti prema indikacijama navedenim u protokolima za epidemiološka istraživanja Covid-19.

„NIJZK-a tokom 24 sata kontinuirano kontaktira i nadzire sve kontakte slučaja, kao i kontakte kontakata koji ih obavezuju da se samoizoluju i potraže medicinsku pomoć ako imaju simptome. Do danas je kontaktirano oko 2000 kontakata slučajeva koji su pod nadzorom “, rekao je profesor Ramadani.

Što se tiče slučajeva Covid-19 na severu Kosova, profesor Ramadani je rekao da se testiranje vrši za sve građane Republike Kosova, koji ispunjavaju kriterijume za testiranje u skladu sa protokolom i da NIJZK-a ima informacije o dva pozitivna slučaja na severu Kosova, koji su imali kontakt sa osobom za koju je potvrđeno da je pozitivna na Covid- 19 u Srbiji, i da je pravo svakog građanina da izabere lečenje tamo gde mu to najviše odgovara.

“Kosovske institucije pružaju tretman za sve njene građane”, rekao je on.