Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Anulim i dy shpalljeve për avancim

Anulim i dy shpalljeve për avancim në AFSh