Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Anulim konkursi

Anulohet shpallja per pesë pozitat