Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Anulohet konkursi për Infermier në Istitutin e Psikiatrisë Forenzike

Anulohet konkursi për Infermier në Istitutin e Psikiatrisë Forenzike