Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Arrin kontigjenti i parë i vaksinave kundër COVID-19 nga kontrata e MSh me Pfizer

Ka mbërritur të hënën kontigjenti i parë i vaksinave kundër COVID-19 të Pfizer/BioNTech, nga kontrata e nënshkruar mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe Pfizer

Sot kanë mbërritur në Kosovë dozat e para të vaksinës kundër Covid-19 të Pfizer nga Kontrata e Ministrisë së Shëndetësisë me prodhuesin Pfizer.

Nga grupet prioritare, që janë vaksinuar javët paraprake, pra fillimisht punëtorët shëndetësor, grup-mosha mbi 65 vjeç, më 15 Qershor kemi filluar me zbatimin e planit të ri të vaksinimit në masë, që zgjeron kategoritë për vaksinim me qytetarët me sëmundje kronike pa dallim moshe, mësimdhënësit, forcat e rendit dhe pjesëtarët e FSK-së, të përfshirë drejtpërdrejt në menaxhimin e pandemisë.

Me ardhjen e dozave të para nga kontrata e Ministrisë së Shëndetësisë me Pfizer, vaksinimi në masë do të shtrihet edhe tek kategoritë e tjera të popullatës deri në arritjen e objektivit tonë për imunizimin aktiv të 60% të qytetarëve brenda vitit 2021.

Këto vaksina do të ndihmojnë edhe më shumë punëtorët tanë shëndetësor, të cilët kanë qenë në ballë të betejës kundër pandemisë COVID-19 që nga dita e parë. Duke qenë se pandemia nuk është vetëm çështje e shëndetit publik, Ministria e Shëndetësisë dhe ekspertët shëndetësor kanë vënë prioritet vaksinimin në masë, për të siguruar kështu funksionimin normal të veprimtarive shoqërore që mundësojnë kthimin në një normalitet social dhe ekonomik për qytetarët dhe bizneset në Kosovë.

Vaksinimi po organizohet dhe po kryhet në përputhje me Planin e vaksinimit, pra orarin e shpërndarjes së vaksinave, numrin e qytetarëve të kualifikuar në grupet me përparësi sipas fazave të vaksinimit, dhe aspektet logjistike të zinxhirit të ftohtë, në përputhje me kushtet e transportit dhe ruajtjes së vaksinave.

Për Ministrinë e Shëndetësisë, përveç sigurimit të vaksinave për të gjithë qytetarët, prioritet ka qenë që vaksinat të cilat administrohen në Republikën e Kosovës, të jenë vaksina të aprovuara nga EMA Evropiane dhe FDA Amerikane, dhe kështu vaksinat kundër COVID-it janë të sigurta dhe forma më efikase në përballjen me Pandeminë.

Megjithatë edhe pas sigurimit të tyre, ne do të duhet t’i respektojmë në mënyrë strikte masat parandaluese, që janë distanca fizike, mbajtja e maskës, ajrosja e hapësirave të mbyllura, dhe higjiena e duarve, e cila duhet të vazhdojë të ruhet edhe pas vaksinimit.

Vetëm #Bashkëiadalim

__________________

Danas je stigao prvi kontingent vakcina protiv COVID-19 Pfizer/BioNTech, iz ugovora potpisanog između Ministarstva zdravlja i Pfizera

Danas su stigle na Kosovu prve doze vakcine protiv Covid-19 Pfizer iz Ugovora Ministarstva zdravlja sa proizvođačem Pfizer.

Od prioritetnih skupina, koje su vakcinisane prethodnih nedelja, odnosno u početku zdravstvenih radnika, starosne skupine starijih od 65 godina, 15. juna započeli smo sa sprovođenjem novog plana masovnog vakcinisanja koji proširuje kategorije za vakcinisanje građana sa hroničnim bolestima bez razlike u dobi, učitelji, snage reda i pripadnici KBS-a, izravno uključeni u upravljanje pandemijom.

Dolaskom prvih doza iz ugovora Ministarstva zdravlja sa Pfizerom, masovno vakcinisanje proširiće se i na ostale kategorije stanovništva do postizanja našeg cilja za aktivnu imunizaciju 60% građana do 2021. godine.

Ove vakcine pomoći će još više našim zdravstvenim radnicima, koji su od prvog dana bili u prvom planu bitke protiv pandemije COVID-19. Budući da pandemija nije samo pitanje javnog zdravlja, Ministarstvo zdravlja i zdravstveni stručnjaci dali su prioritet masovnom vakcinisanju, kako bi se osiguralo normalno funkcioniranje društvenih aktivnosti koje građanima i biznisima na Kosovu omogućuju povratak u socijalnu i ekonomsku normalu.

Vakcinisanje se organizira i provodi u skladu sa Planom vakcinisanja, odnosno rasporedom distribucije vakcina, brojem kvalificiranih građana u prioritetnim skupinama prema fazama vakcinisanja i logističkim aspektima hladnog lanca, u skladu sa uslovima transporta i čuvanja vakcina.

Za Ministarstvo zdravlja, uz osiguravanje vakcina za sve građane, prioritet je bio da vakcine koja se primenjuju u Republici Kosovo, budu vakcine odobrene od strane Evropske EMA-e i Američke FDA, a time i vakcine protiv COVID-a i najefikasniji oblik suočavanja sa pandemijom.

Međutim, čak i nakon što ih osiguramo, moraćemo strogo poštovati preventivne mere, a to su fizička udaljenost, nošenje maske, provetravanje zatvorenih prostora i higijena ruku, koje bi se trebale održavati i nakon vakcinisanja.

Samo #Zajednoćemouspeti

__________________

The first contingent of Pfizer / BioNTech anti-COVID-19 vaccines, part of the contract signed between the Ministry of Health and Pfizer, arrived today

The first doses of Pfizer anti-COVID-19 vaccines, part of the contract between the Ministry of Health and Pfizer manufacturer, arrived today in Kosovo.

From the priority groups that have been vaccinated in the previous weeks, i.e. initially the health workers, age group over 65 years, on June 15th we have started with the implementation of the new mass vaccination plan, which expands the categories for vaccination of citizens with chronic diseases regardless of age, teachers, law enforcement officers and KSF members, directly involved in the management of the COVID-19pandemic.

With the arrival of the first doses, part of the contract signed between the Ministry of Health and Pfizer, mass vaccination will be extended to other categories of the population until the achievement of our target for active immunization of 60% of citizens within 2021.

These vaccines will help even more our health workers, who have been at the forefront of the battle against the COVID-19 pandemic since day one. Since the pandemic is not just a matter of public health, the Ministry of Health and health experts have given priority to mass vaccination, to ensure the normal functioning of social activities that enables returning of the citizens and businesses in Kosovo to social and economic normality.

Vaccination is being organized and implemented in accordance with the Vaccination Plan, i.e. with the schedule of vaccine distribution, the number of eligible citizens in priority groups according to the vaccination phases, and the logistical aspects of the cold chain, in accordance with the conditions of transport and storage of vaccines.

In addition to providing vaccines for all citizens, the priority of the Ministry of Health was also that vaccines, administered in the Republic of Kosovo, be the ones approved by the European EMA and US FDA, and thus anti-COVID-19 vaccines are a safe and most effective form of fighting the pandemic.

Nevertheless, even after securing them, we have to strictly observe the preventive measures, namely physical distance, wearing a mask, ventilation of enclosed spaces, and hand hygiene, which should continue to be maintained even after vaccination.

Only #Togetherwecan

​