Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Bordi për Edukim të Vazhdueshëm Mjekësor

Bordi për Edukim të Vazhdueshëm Mjekësor