Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Departamenti i Buxhetit dhe Financave