Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Departamenti i Buxhetit dhe Financave

March 16, 2010

Investimet Kapitale

August 11, 2009

Buxheti i aprovuar – 2006

August 11, 2009

Buxheti i aprovuar – 2005