Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Departamenti i Prokurimit