Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Departamenti i Sistemit të Informacioneve Shëndetësore

Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit të Sistemit të Informacioneve Shëndetësore (SISh), janë:

  • Propozon, harton dhe siguron zbatimin e dokumenteve të politikave/strategjive dhe legjislacionit përkitazi me zhvillimin e SISh;
  • Monitoron dhe raporton në baza të rregullta mbi zbatimin e politikave/strategjive dhe legjislacionit për SISh, përfshirë mirëmbajtjen dhe funksionimin e tij;
  • Planifikon burimet financiare, njerëzore dhe teknologjike për funksionimin e rregullt të SISh;
  • Kontribuon që të dhënat për SISh të jenë cilësore dhe të sigurta;
  • Ofron autorizimet mbi qasjen në burimet e të dhënave dhe regjistrave, sipas kërkesës dhe legjislacionit përkatës për mbrojtjen e të dhënave.

 

U.D. Zenel Hisenaj

E-mail: zenel.hisenaj@rks-gov.net

 

Publikimet →
Sistemi i menaxhimit të stokut farmaceutik →
Sistemi i Informimit Shëndetësor dhe raportimi i të dhënave statistikore shëndetësore →
Licencimi →
Sistemi i Menaxhimit të Stokut Farmaceutik për Departamentin e Burgjeve →