Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Departamenti Ligjor

Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit Ligjor janë:

  • Ofron mbështetje ligjore në hartimin e dokumenteve strategjike nga fushëveprimi i ministrisë;
  • Ofron mbështetje ligjore në hartimin e legjislacionit primar dhe sekondar nga fushëveprimi i ministrisë;
  • Siguron përputhshmërinë e legjislacionit nga fushëveprimi i ministrisë me legjislacionin e Bashkimit Evropian (Acquis Communautaire) si dhe me ligjet e aplikueshme në Kosovë;
  • Ofron rekomandime dhe këshilla ligjore për strukturat e Ministrisë sipas kërkesës;
  • Ofron mbështetje për Ministrinë e Drejtësisë në përfaqësimin e Ministrisë së Shëndetësisë në gjyqësor.

Moduli elektronik

Drejtor i Departamentit Ligjor, Z. Naim Baftiu

Tel: 03820024106
E-mail: naim.baftiu@rks-gov.net