Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Departamenti Ligjor

Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit Ligjor janë:

  • Ofron mbështetje ligjore në hartimin e dokumenteve strategjike nga fushëveprimi i ministrisë;
  • Ofron mbështetje ligjore në hartimin e legjislacionit primar dhe sekondar nga fushëveprimi i ministrisë;
  • Siguron përputhshmërinë e legjislacionit nga fushëveprimi i ministrisë me legjislacionin e Bashkimit Evropian (Acquis Communautaire) si dhe me ligjet e aplikueshme në Kosovë;
  • Ofron rekomandime dhe këshilla ligjore për strukturat e Ministrisë sipas kërkesës;
  • Ofron mbështetje për Ministrinë e Drejtësisë në përfaqësimin e Ministrisë së Shëndetësisë në gjyqësor.

Moduli elektronik

 

Kontakti:

Afërdita Sylë Hoxha
038 – 212 – 115
038 – 200 –  24 – 032
aferdita.syle.hoxha@rks-gov.net