Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Departamenti për Integrime Evropiane dhe Koordinimin e Politikave

Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit për Integrime Evropiane dhe Koordinimin e Politikave janë:

  • Ofron mbështetje në bashkërendimin e aktiviteteve për procesin e integrimit Evropian;
  • Monitoron dhe raporton për zbatimin e rekomandimeve të Komisionit Evropian;
  • Ofron mbështetje në harmonizimin e legjislacionit të Ministrisë me Acquis Communautaire;
  • Koordinon aktivitetet e Ministrisë për mbështetjen financiare nga Instrumenti i Para- Anëtarësimit (IPA) dhe fondet tjera të Bashkimit Evropian;
  • Kontribuon në shkëmbimin e informatave në funksion të procesit të integrimit evropian për fushë-veprimtarinë e ministrisë.

 

Divizionet:

  • Divizioni për Integrime Evropiane;
  • Divizioni për Koordinimin e Politikave
  • Divizioni për Koordinimin e Donacioneve dhe Investimeve të Jashtme

IMG_1350

Mentor Sadiku

Kontakt;
038 212 247
038 200 24 100
Mentor.Sadiku@ks-gov.net