Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Departamenti për Zhvillim Strategjik Shëndetësor

Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit për Zhvillimi Strategjik Shëndetësor janë:

  • Propozon, harton dhe siguron zbatimin e dokumenteve të politikave/strategjive për shërbime shëndetësore nëpërmjet sistemit të përcaktuar të monitorimit dhe të vlerësimit;
  • Propozon, harton dhe siguron zbatimin e kornizës ligjore për përmirësimin e sistemit të kujdesit shëndetësor, në pajtim me standardet dhe normat ndërkombëtare;
  • Planifikon aktivitetet për zhvillimin dhe menaxhimin strategjik të sektorit të shëndetësisë në pajtim me mundësitë financiare në dispozicion përfshirë sektorin e shëndetësisë publike;
  • Ofron këshilla profesionale për zbatimin e legjislacionit dhe dokumenteve të politikave në fushën e sistemit shëndetësor;
  • Ofron mbështetje në zhvillimin profesional të burimeve njerëzore në sektorin e shëndetësisë;
  • Ofron mbështetje në përcaktimin e nevojave për zhvillimin e infrastrukturës shëndetësore, përfshirë ndërtesat dhe pajisjet mjekësore; të shërbimeve të integruara mjekësore;
  • Planifikon projektet e partneritetit të mundshëm publiko–privat në sektorin e shëndetësisë;
  • Siguron koherencën e politikave dhe strategjive shëndetësore në vend.

 

U. D. Drejtor i Departamentit  për Zhvillim Strategjik  Shëndetësor

 

Kontakti:

Tel: 038 200 24 105

E-mail:

Publikime:

FORMULARI MJEKËSORË I DHBGJ

Procedurat_standarde_te_veprimit_per_mbrojtje_nga_dhuna_ne_familje_ne_Kosove_verzioni_ne_gjuhen_shqipe_2014 nga Adilje

UA per trajtimin psiko-social te kryersve te dhunes ne familje 10 09

Udherrefyesi – DHBGJ

IPSH të Licencuara 12.01.2016-24.12.2020

IPSH të Licencuara 05.10.2015-19.08.2020

Kërkesë për propozimet për specializantë

IPSH të Licencuara 04.06.2015-11.03.2020

Pytjet per Stomatolog

Pytjet per Mjeke

Pytjet per Farmacist

Pytjet per Fizioterapeut 

Anex 1-Intereaksioni i barnave

Anex 2 Intereaksioni i barnave

RAPORT – PREZANTIMI I LIGJIT PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI NË QKMF-të REGJIONALE

Informatë tryeze e mbajtur me rastin e muajit kundër trafikimit me qenie njerëzore

Raporti vjetor i ankesave 2019

Raporti  6 mujor i Linjës së Ankesave 2018

Raporti vjetor i ankesav DDQKSH viti 2017 

Raporti 6 mujor i Linjës së Ankesave 2017

Raporti i ankesave DDQKSh viti 2016 

Raporti i ankesave gjashtëmujor 2016

Hulumtimi për Qasje në IPSH-PAK

Formulari i planit vjetor te mbeshtetjes financiare publike per OJQ doc