Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Divizioni i Prokurimit

 

Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit të Prokurimit janë:

  • Përgatitë, koordinon dhe zbaton planin vjetor të ministrisë në fushën e prokurimit publik, në pajtim me legjislacionin në fuqi;
  • Siguron që të gjitha kërkesat e prokurimit janë përgatitur dhe në përputhje me rregullat dhe procedurat e prokurimit;
  • Përcakton metodologjinë e prokurimit për tender dhe procedurat e vlerësimit të çmimeve;
  • Ofron këshilla dhe asiston menaxhmentin në marrjen e vendimeve lidhur me çështjet kontestuese që mund të dalin në rastet e ekzekutimit të kontratave.

Udhëheqës i Divizionit të Prokurimit- Ismet Hyseni

Kontakti:

038 – 212 – 323
038 – 212 – 24 – 098
ismet.hyseni@rks-gov.net

 

PLANIFIKIMI FINAL I PROKURIMIT 2020