Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Divizioni për Financa dhe Shërbime të Përgjithshme

Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit për Financa dhe Shërbime të Përgjithshme janë:

 • Menaxhon dhe mirëmban informatat për burimet njerëzore të ministrisë, asiston menaxhmentin në organizimin e brendshëm, ofron mbështetje administrative, logjistike dhe të shërbimeve të teknologjisë informative;
 • Siguron zbatimin e procedurave për përzgjedhjen dhe punësimin e personelit të kualifikuar, në përputhje me legjislacionin në fuqi;
 • Koordinon përgatitjen, zbatimin, raportimin dhe vlerësimin e buxhetit të Ministrisë;
 • Koordinon zbatimin me kohë të detyrimeve financiare të Ministrisë;
 • Menaxhon sistemin e arkivit dhe dokumentet e brendshme të Ministrisë;
 • Mirëmban teknologjinë informative në
 • Ministri;
 • Ofron shërbime logjistike për Ministrinë.

Publikimet

 

Divizionet

 • Divizioni i Burimeve Njerëzore;
 • Divizioni për Buxhet dhe Financa;
 • Divizioni për Teknologji Informative dhe Shërbime Logjistike

Jahë Gecaj-U.D. Udheheqes i Departamneti te Financave dhe Sherbimeve te Pergjithshme

E-mail: jahe.gecaj@rks-gov.net

Kontakti: 038 200 24 111