Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Divizioni për Komunikim me Publikun

Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Komunikim Publik janë:

  • Ofron përkrahje profesionale për ministrinë në fushën e komunikimit dhe informimit;
  • Propozon, harton dhe siguron zbatimin e planeve të komunikimit të Ministrisë;
  • Organizon konferenca për media dhe përgatitë njoftime për shtyp, deklarata, raporte dhe publikime të tjera mediale;
  • Mirëmban ueb faqen zyrtare të ministrisë;
  • Koordinon kërkesat për qasje në dokumente publike dhe përgatitë raporte mbi zbatimin e Ligjit për Qasje në Dokumente Publike

IMG_0408
Dr. Faik Hoti

Tel: 038 – 200– 24 – 020
Email: Faik.Hoti@rks-gov.net

Znj. Gjylferije Zabeli

Zyrtare për Informim dhe Komunikim me Publikun

Tel: 038 – 200 – 24 – 131

E-mail: Gjylferije.zabeli@rks-gov.net