Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Doracaku për dokumentet dhe recetat

Me qëllim të lehtësimit të implementimit të dokumenteve unike shëndetësore dhe recetave mjekësore, MSh ka hartuar Dokumentin-Udhëzuesi mbi mënyrën eplotësimit të dokumenteve dhe recetave (Aneks i Udhëzimit AdministrativNr. 02/2010), i cili  do t’u shërbejprofesionistëve shëndetësor si referencë për plotësim korrekt tëdokumenteve mjekësore.