Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkurs për ndarjen e specializimeve

05-7199 Konkurs për ndarjen e specializimeve