Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Edukimi i Vazhduar Mjeksor

Edukimi i Vazhduar Mjeksor-Aplikacioni 

 

Të nderuar

Informohen Shoqatat profesionale të mjekëve, stomatologëve, farmacistëve dhe infermierëve që të dërgojnë kërkesat (aplikacionet) për përkrahje financiare të aktiviteteve të tyre shkencore nga BZHVP-ja deri me dt.31.03.2012.  
Kërkesat (aplikacionet) pas kësaj date nuk do të shqyrtohen.
 

 

UA-EVM 01-2013

Formular per pjesmarrje UA-EVM 01-2013

Formular per pjesmarrje – Shoqatat UA-EVM-01-2013