Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Emërohen dy ndimësdrejtorët ekzekutiv në QKUK

Prof.dr.  Hasan  Ahmeti- Ka mbaruar Fakultetin e Mjekësisë, në vitin 1981 në Universitetin e Prishtinës. Specializimin e ka kryer në  vitin 1986 në Klinikën e Kirurgjisë në   Prishtinë. Nga viti 1986 deri më 1988 ka vazhduar specializimin në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Zagrebit.  Studimet pas diplomike i ka kryer në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e  Zagrebit në vitin 1988. Në vitin 1993, ka kryer magjistraturën në Universitetin e Zagrebit. Në vitin 1997 merr gradën e doktorit të shkencës në Universitetin e Prishtinës. Më 1998, merr gradën akademike, Docent në lëmin e Kirurgjisë.  Deri tani ka qenë në disa pozita menaxheriale.  Ka qenë drejtor mjekësor i QKUK-së,  drejtor i Klinikës së Kirurgjisë, kryetar i Shoqatës së kirurgëve të Kosovës dhe në pozita të tjera menaxheriale.  Është kryeredaktor i Revistës “ Kosova  Journal Surgery”.

Prof. dr. Muharrem  Bajrami-  Ka mbaruar Fakultetin e  Mjekësisë, në vitin  1974,  ka filluar specializimin në  vitin 1977 në Fakultetin e Mjekësisë, përderisa provimin specialistik e ka mbaruar në vitin 1980 në Fakultetin e Mjekësisë në Zagreb. Në vitin 1986 ka  fituar titullin magjistraturës, po ashtu , në Fakultetin e Mjekësisë në Zagreb.  Më 1989  ka  mbaruar studimet e doktoraturës në Fakultetin e Mjekësisë në Zagreb. Deri tani ka mbajtur disa pozita menaxheriale, mes tjerash, drejtor i Klinikës Infektive, Shef i Katedrës , anëtar i komisionit për edukim të vazhdueshëm profesional,  kurse nga viti 2007 deri më 2009, ishte  anëtar i Këshillit drejtues në Universitetin e Prishtinës.