Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Fillon vaksinimi edhe për qytetarët mbi moshën 40 vjeç

Të nderuar qytetarë,

Ju informojmë se nga dita e sotme, për marrje të vaksinës kundër COVID-19, përmes platformës e-Kosova termine mund të caktoj edhe kategoria e qytetarëve të moshës mbi 40 vjeç.
Në të njëjtën kohë termine mund të caktojnë edhe kategoritë të cilat më herët janë përfshirë në procesin e vaksinimit kundër COVID-19 si:
Personat me sëmundje kronike pa dallim moshe (me dëshmi mjekësore);
Qytetarët që i takojnë ndonjërit nga profesionet si: Punëtorë shëndetësorë; Mësimdhënës, Forcat e sigurisë (Policia dhe FSK), pjesëtarët e Këshillit të Sigurisë së Kosovës; pjesëtarët e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, pjesëtarët e Autoritetit Civil të Kosovës, zjarrfikësit;
Qytetarët të cilëve u kërkohet vaksinimi nga Ambasadat për udhëtim jashtë vendit (për çështje të vizave).
Zyrtarët publikë;
Zyrtarët e Agjencionit të Aviacionit;
Agjencia Shtetërore e Navigimit Ajror;
Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës “Adem Jashari”;
Zyrtarët doganorë;
Gazetarët;
Gastronomia.
Ministria tërheq vërejtjen se cilado kategori e qytetarëve që merr mesazhin/njoftimin për vaksinim, me rastin e paraqitjes në qendrën e vaksinimit sipas vendbanimit të tij, të ketë me vete dëshmi për kategorinë të cilës i përket.
Vëmendje:
Të gjithë ata qytetarë të cilët kanë aplikuar për marrje të vaksinës nga data 29.03.2021 – 15.06.2021 dhe nuk janë kontaktuar, njoftohen se mund ta caktojnë terminin për vaksinim në platformën e-Kosova përmes llogarive të krijuara më parë.
_______________
Ministarstvo zdravstva obaveštava građane da od danas, u sredu, 7. jula 2021. godine, za primanje vakcine protiv COVID 19, putem platforme e-Kosovo, termine može zakazati kategorija građana koji su stariji od 40 godina.
U međuvremenu, nastavljaju se zakazivanja termina za kategorije koje su prethodno bile uključene u vakcinaciju protiv COVID-19, poput:
Osoba sa hroničnim bolestima, bez obzira na starost (sa medicinskim dokazima);
Građana koji pripadaju bilo kojoj od profesija kao što su: zdravstveni radnici; nastavno osoblje, Snage bezbednosti (policija i KBS), članovi Saveta bezbednosti Kosova; pripadnici Kosovske obaveštajne agencije, pripadnici civilne vlasti Kosova, vatrogasci;
Građana kojima ambasade zahtevaju da se vakcinišu za putovanje u inostranstvo (za pitanja izdavanja viza)
Javnih službenika;
Službenika Agencije za avijaciju ;
Državne agencije za vazduhoplovnu navigaciju;
Međunarodnog aerodroma Prištine „Adem Jashari”;
Carinskih službenika;
Novinara;
Gastronomije-dokaz ugovor o radu
Ministarstvo skreće pažnju da bilo koja kategorija građana koja primi poruku / obaveštenje o vakcinaciji, prilikom odlaska u centru za vakcinaciju prema mestu prebivališta, treba da ima sa sobom dokaze za kategoriju kojoj pripada.
Napomena:
Svi oni građani koji su se prijavili za vakcinu od 29.03.2021 – 15.06.2021 i nisu kontaktirani, obaveštavaju se da mogu zakazati termin za vakcinaciju na platformi e-Kosova putem prethodno kreiranih naloga.

———————————-

The Ministry of Health informs the citizens that from today, Wednesday, July 7, 2021, for receiving the vaccine against COVID 19, through the e-Kosova platform, the term can be assigned to the category of citizens over 40 years old.

At the same time, the following categories that were previously included in the vaccination process against COVID-19

  • Persons with chronic diseases regardless of age (with medical evidence);
  • Citizens belonging to any of the professions such as: Health workers; Teachers, Security Forces (Police and KSF), members of the Kosovo Security Council; members of the Kosovo Intelligence Agency, members of the Kosovo Civil Authority, firefighters;
  • To all those citizens that embassy requires vaccination certificate for travel abroad (for visa issues).
  • Public officials;
  • Aviation Agency officials;
  • State Air Navigation Agency;
  • Prishtina International Airport “Adem Jashari”;
  • Customs officials;
  • Journalists;
  • Gastronomy – employment contract evidence.

The Ministry warns that any category of citizens who receive the message / notification for vaccination, when showing up at the vaccination center according to his place of residence, they should possess evidence of the category to which he/she belongs.

Attention:

All those citizens who already applied for the vaccination on date: 29.03.2021 – 15.06.2021 and have not been contacted, they are now notified that they can schedule an appointment for vaccination on the platform e-Kosovo through previously created accounts.