Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Ftesë për profesionistët shëndetësor nga mërgata dhe jashtë vendit

Ministria e Shëndetësisë e Republikës së Kosovë fton specialistët e fushave të ndryshme mjekësore që kanë interes për angazhim dhe punë në institucionet shëndetësore publike të Kosovës.

Ftesa u drejtohet specialistëve të fushave mjekësore pjesëtarë të mërgatës shqiptare, atyre nga rajoni por dhe profesionistëve të huaj mjekësor.

Bashkëpunimi profesional në institucionet tona ka ekzistuar dhe aktualisht është duke marrë ritëm të ri. Por, në mënyrë që ky bashkëpunim të thellohet e dinamizohet ju ftojmë të shprehni interesimin tuaj për të ndihmuar vendin dhe sektorin krah për krah me kolegët që me mundin e dijen e tyre sigurojnë shërbimet në të gjitha nivelet.

Të gjithë të interesuarit që kanë përvojë të konsiderueshme pune në lëmitë ku veprojnë dhe veçanërisht ata që kanë dhe përvojë akademike u lutemi të na drejtohen.

Për angazhimin e tyre do të bëhen marrëveshje me institucionet shëndetësore ose Ministrinë e Shëndetësisë.

Angazhimi i profesionistëve shëndetësor nga mërgata dhe jashtë vendit do të respektoj kushtet e Udhëzimit Administrativ (QRK) nr. 10/2022 për licencimin e profesionistëve shëndetësor të huaj dhe aktet e tjera ligjore në fuqi.

 Njoftimin tuaj për angazhim mund ta dërgoni adresën e-mail: Msh.Aplikimi@rks-gov.net

 —————————————————————————————————————————————–

 Invitation to health professionals from the diaspora and abroad

 The Ministry of Health of the Republic of Kosovo invites specialists from various medical fields who are interested in engagement and work in the public health institutions of Kosovo.

 The invitation is addressed to medical specialists who are members of the Albanian diaspora, those from the region and foreign medical professionals.

 Professional cooperation in our institutions has existed and is currently gaining new momentum. But, in order for this cooperation to deepen and dynamize, we invite you to express your interest in helping the country and the sector, together, side by side with colleagues who, with their efforts and knowledge, provide services at all levels.

All those interested who have significant work experience in the fields in which they operate and especially those who have academic experience please contact us.

 For their engagement, agreements will be made with health institutions or the Ministry of Health.

 The engagement of health professionals from the diaspora and abroad will respect the conditions of the Administrative Instruction (QRK) no. 10/2022 for the licensing of foreign health professionals and other legal acts in force.

 You can send your engagement notice to the e-mail address: Msh.Aplikimi@rks-gov.net

————————————————————————————————————————————-

 Poziv zdravstvenim radnicima iz dijaspore i inostranstva

 Ministarstvo Zdravstva Republike Kosovo poziva specijaliste iz različitih oblasti medicine koji su zainteresovani za angažovanje i rad u javnim zdravstvenim institucijama Kosova.

 Poziv je upućen lekarima specijalistima koji su pripadnici albanske dijaspore, onima iz regiona i stranim medicinskim radnicima.

 Stručna saradnja u našim institucijama je postojala i trenutno dobija novi zamah. Ali, kako bi se ova saradnja produbila i dinamizirala, pozivamo vas da izrazite interesovanje da pomognete zemlji i sektoru rame uz rame sa kolegama koji svojim zalaganjem i znanjem pružaju usluge na svim nivoima.

 Molimo sve zainteresovane koji imaju značajno radno iskustvo u oblastima u kojima posluju, a posebno one koji imaju akademsko iskustvo.

 Za njihovo angažovanje biće sklopljeni ugovori sa zdravstvenim ustanovama ili Ministarstvom zdravlja.

Angažovanje zdravstvenih radnika iz dijaspore i inostranstva će poštovati uslove Administrativnog Uputstva (KRK) br. 10/2022 za licenciranje stranih zdravstvenih radnika i drugi pravni akti na snazi.

 Obaveštenje o angažovanju možete poslati na e-mail adresu: Msh.Aplikimi@rks-gov.net