Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Historiku

Me Projekt Rregulloren 2001/19, Mbi Degën e Ekzekutivit të IPVQ-ve të datës 13.9.2001. Ministrisë së Shëndetësisë i jepen detyra, të drejta dhe obligime si dhe me Rregulloren e UNMIK-ut 2001/5 të datës 4.3.2002. Mbi ndryshimin e rregullores së UNMIK-ut mbi ekzekutivin e IPVQ-ve, të nënshkruar nga Michael Steiner.