Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

IKSHP kryen analizën e lëngjeve të dyshimta nga Serbia

Prej tyre 11 mostra  janë   të prodhuesit “Verde” prej të cilave 4 mostra  nuk i përgjigjen  deklaracionit, nga prodhuesi  “Nektar”   janë analizuar 25 mostra  nga të cilat 4 mostra nuk i pëgjigjen deklaracionit, derisa 15 mostra janë të prodhuesit  “Takovo” prej të cilave 4 mostra nuk i përgjigjen deklaracionit.

Pas kryerjes së analizës së mostrave, Inspektorati Sanitar u kërkon subjekteve afariste që të heqin nga tregu prodhimet të cilat nuk u përgjigjen deklaracionit dhe do ta bëjë inspektimin e zbatimit të kësaj kërkese, ndërkohë që produktet, të cilat u përgjigjen deklaracionit, do të kenë të drejtë të jenë në treg.