Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Informatë për ata që hyjnë në Kosovë rreth testimit për Covid-19

Ndërlidhur me vendimin e aprovuar dje nga Qeveria e Republikës së Kosovës, përkatësisht pikën 8 të vendimit Nr. 02708 (datë 23.06.2020), ku thuhet që “të gjithë udhëtarët që hyjnë ne Republikën e Kosovës rekomandohen të kenë testin RT -PCR negativ, jo më të vjetër se 4 ditë” Ministria e Shëndetësisë dëshiron të jap këtë shpjegim:

Rekomandimi nuk do të thotë që secili udhëtar që hyn në Republikën e Kosovës, sipas vendimit të lartpërmendur obligohet ta ketë testin RT-PCR negativ, por është vetëm rekomandim që i ndihmon qytetarët që të kenë më shumë informacione dhe siguri rreth statusit të tyre shëndetësor në raport me Covid-19.
Pra, testi nuk është i obliguar, ndërsa mbetet në vullnetin e secilit që hyn në Kosovë nëse dëshiron që ta bëjë një test të tillë apo jo në vendin prej nga vjen në Kosovë.
Ndërsa, a u kërkohet atyre që kur të kthehen në vendet prej nga vijnë që ta kenë testin për Covid-19 apo jo, për këtë çështja qytetarët duhet të pyesin në vendet prej nga vijnë para se të udhëtojnë për në Kosovë, në mënyrë që të sigurohen që nuk do të kenë probleme me rastin e kthimit në vendet ku punojnë apo jetojnë.
IKSHPK, tash për tash, u bën teste për Covid-19 (RT-PCR) personave që udhëtojnë jashtë Kosovës për trajtim mjekësor dhe shoqëruesve të tyre.
——————————————————————————————-
Notice from the Ministry of Health
Prishtina, June 24, 2020
Regarding the decision approved yesterday by the Government of the Republic of Kosovo, respectively point 8 of the decision of the Government of the Republic of Kosovo No. 02708 (dated on 23.06.2020), which states that “all passengers entering the Republic of Kosovo are recommended to possess RT-PPCR test with a negative result, the test should not older than 4 days” The Ministry of Health has the following explanation:
The recommendation does not mean that every traveller entering the Republic of Kosovo, according to the above decision is obliged to possess RT-PCR test with negative results, but it is only a recommendation that helps citizens with more information and security about their health status in ratio with Covid-19.
Therefore, the test is not obligatory, while it remains in the will of everyone who enters Kosovo whether he wants to do such a test or not in the country where he/she comes from and enters Kosovo.
While, if the foreign countries does or does not requires their citizens when entering their country to possess the test for Covid-19 results, regarding this matter the citizens should ask in the countries where they come from before travelling to Kosovo, in order to ensure who will have no problems returning to the places where they work or live.
NIPHK, for now, is testing for Covid-19 (RT-PCR) people travelling outside of Kosovo for medical treatment and their companions.
—————————————————————————————————
Obaveštenje Ministarstva Zdravstva
Priština, 24. juni 2020.
U vezi sa jučerašnjom usvojenom odlukom Vlade Republike Kosova, odnosno tačkom 8. Odluke br. 02708 od 23.06.2020.godine, u kojoj se navodi da se „svim putnicima koji uđu u Republiku Kosovo preporučuje negativan RT-PPCR test, ne stariji od 4 dana“, Ministarstvo zdravstva želi da objasni sledeće:
Prema gorenavedenoj odluci, preporuka ne znači da je svaki putnik koji ulazi u Republiku Kosovo obavezan da ima negativan RT-PCR test, to je samo preporuka koja pomaže građanima da imaju više informacija o svom zdravstvenom stanju u odnosu na Covid-19.
Dakle, test nije obavezan i zavisi od slobodne volje putnika koji ulaze na Kosovo da li žele da urade ovaj test ili ne u zemlji iz koje dolaze na Kosovo.
Da li će se zahtevati test za Covid-19, prilikom povratka u zemlje iz kojih dolaze, građani bi trebali pitati zemlje iz kojih dolaze pre putovanja na Kosovo, kako bi se osigurali da neće imati problema kada se vrate u mesta u kojima rade ili žive.
NIJZK-a za sada testira na Covid-19 (RT-PCR) ljude koji putuju izvan Kosova radi medicinskog tretmana i njihove pratioce.