Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Inspektorati Farmaceutik

 Inspektorati Farmaceutik është organ administrativ i Ministrisë së Shëndetësisë

 Misioni dhe Qëllimi: Inspektorati Farmaceutik ka për qëllim mbrojtjen e interesit publik duke përfshirë shëndetin publik, sigurinë publike dhe mjedisin.

Kjo arrihet përmes:

  • Vlerësimit të zbatimit të legjislacionit,
  • dokumentimit të praktikave të mira në zbatimin e legjislacionit në fuqi dhe përhapjen e tyre,
  • këshillimit të subjektit të inspektuar për zbatimin sa më korrekt të legjislacionit në fuqi,
  • urdhërimit të korrigjimit të shkeljeve të legjislacionit në fuqi dhe eliminimit të pasojave që rrjedhin nga këto shkelje,
  • marrjen e masave administrative dhe shqiptimin e gjobave që kanë për qëllim shmangien e rreziqeve që mund t’u shkaktohen shëndetit publik, sigurisë publike dhe mjedisit dhe interesave të ligjshëm të personave fizikë dhe juridikë.

Vlerat dhe parimet themelore të inspektimit:

Inspektorati Farmaceutik, është partner profesional për të gjitha palët e përfshira në sektorin farmaceutik i mbështetur në parimin e profesionalizmi, përgjegjësish,transparencës,llogaridhënies, pavarësisë, jo diskriminimit, koordinimit dhe racionalizimit, qasjes së bazuar në rrezik dhe i mbështetjes në prova.

Dr. Shaban Osmanaj,
U.D. Drejtor i Inspektoratit Farmaceutik
Ministria e Shëndetësisë, Rruga QKUK, Instituti B kati Përdhes, Zyra Nr 05

10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Tel: + 383 (0) 38 512 482
Mob: + 383(0) 44 275 399
Email: shaban.osmanaj@rks-gov.net

Email: shaban.osmanaj@gmail.com