Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Këkesë për Shprehje Interesi

REoI_Development of the Communications Strategy