Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Kërkesë për shprehje të interesit (Request for Expression of Interest)

REoI_National Legal Specialist