Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

KËRKESË

Prishtinë, 08.02.2016

Me qëllim të krijimit të regjistrit të saktë të specialistëve të profileve të ndryshme mjekësore që nuk janë të inkuadruar në punë, Ministria e Shëndetësisë  kërkon nga ata që t’i dërgojnë të dhënat e tyre në adresën e më poshtme elektronike: msh.info@rks-gov.net

Të dhënat që kërkohen:

  1. Emri dhe mbiemri:
  2. Data e lindjes dhe vendbanimi:
  3. Lloji dhe viti i specializimit:

*Të dhënat e dërguara do të përdoren vetëm për qëllimin e lartshënuar.