Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Kërkohen planifikime më të mira në Kujdesin Parësor Shëndetësor

Në këtë takim, zyrtarët e MSH-së kanë njoftuar drejtorët edhe me Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve, planifikimet e deritanishme që është kërkuar të korrigjohen dhe të përshtatet ne mundësitë financiare, e gjithashtu është kërkuar që të fillojë zbatimi i dokumenteve të reja unike shëndetësore.
Në këtë punëtori është bërë edhe prezantimi i rezultateve të dala nga aktivitetet e deritanishme në kuadër të Planit të veprimt të Strategjisë Sektoriale për nivelin primar dhe janë dhënë edhe rekomandime se si të bëhet implementimi i mëtejmë i konceptit të MF me qëllim të zbatimit të mirëfilltë të politikave zhvillimore të MSh në KPSh dhe avansimit te Strategjise së KPSh.