Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkurs

05- Departamenti i Financave dhe sherbimeve shendetesore4)

05- Departamenti i sherbimeve Shendetesore(2)

05- Departamenti i Zhillimit Strategjik Shendetesor)

05-Departamenti ligjor