Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkurs

Shpallje per kohë te caktuar SIMBNJ

Shpallje per kohë te caktuar Zyrtar i Informimit

Shpallje per kohë te caktuar Zyrtar i Farmacis

3. Aplikacioni për punësim Sherbim Civil