Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkurs

Zyrtar i lartë ligjor në Inspektorat Shëndetësor