Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkurs-Avancim

Departamenti Finacave dhe Shërbimeve të Përgjithshme

Departamenti i Shërbimeve Shëndetësore

Departamenti për Zhvillim Strategjik Shëndetësor