Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkurs i brendshëm – shpallja per avancim