Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkurs i brendshëm – Udhëheqës i Divizionit për Hartimin dhe Harmonizimin e legjislacionit

Udhëheqës i Divizionit për Hartimin dhe Harmonizimin e legjislacionit