Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkurs Intern – Udhëheqës i Divizionit për Planifikim Strategjik në DZSSH

Konkurs Intern – Udhëheqës i Divizionit për Planifikim Strategjik në DZSSH