Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkurs për drejtorë në departamente në MSh

Konkurs DSHSH 28.01.16

Konkurs DZHSSH. 28.01.16

Konkurs DFSHP 18.01.16

Konkurs DL 28.01.16