Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkurs për ndarje të specializimeve

05-Konkurs për ndarje të specializimeve