Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkurs për pozitën Drejtor i Departamentit të Zhvillimit Strategjik