Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkurse të AFSH-së

Konkurs-Departamenti I Shërbimeve Shëndetësore (shqip-sërbisht)

Konkurs-Departamenti i Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme -shq-serb

Konkurs-Departamenti i Shërbimeve Farmaceutike -shq-serb

Konkurs- Departamenti për Menaxhimin e Sistemeve të Informacionit-shq-serb