Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

UA – 2000

 1-2000  Udhëzim Administrativ:  Emërimi i zëvendës drejtorit për spitalin e Universitetin e Prishtinës
 2-2000  Udhëzim Administrativ:  Instituti Special në Shtime  dhe Shtëpia e pleqëve në Prishtinë
 3-2000  Udhëzim Administrativ:  Programet e Imunizimit
 4-2000  Udhëzim Administrativ:  Caktimi i Menagjerit të Programit për Tuberkulozë  në Kosovë
 5-2000  Udhëzim Administrativ:  Mundësit për mjekim në Kosovë
 6-2000  Udhëzim Administrativ:  Higjena dhe Laboratorët Mikorbiologjik të Institutit të Shëndetit Publik
 7-2000  Udhëzim Administrativ:  Themelimi i Agjensisë së  Kosovës për Kontrollimin e Barnave
 8-2000  Udhëzim Administrativ:  Emërimi i drejtorëve ( vendas ) të spitaleve dhe shtëpive të shëndetit
 9-2000  Udhëzim Administrativ:  Zbatimi i participimit të pacientëve në shërbimet e shëndetësisë orale
10-2000 Udhëzim Administrativ:  Nuk lejohet pirja e duhanit në Institucionet për Mbrojtje Shëndetësore
11-2000  Udhëzim Administrativ: Parimet e Përkohshme të Shëndetësisë Orale
12-2000  Udhëzim Administrativ:  Regjistrimi dhe Aprovimi i projekteve të OJQ-ve
13-2000  Udhëzim Administrativ:  Moratorium për pranimin e personelit të ri
14-2000  Udhëzim Administrativ:  Lejet e importit për Farmaceutikë
15-2000  Udhëzim Administrativ:  Themelimi i Qendrave Shëndetësore Familjare
16-2000  Udhëzim Administrativ:  Përjashtim nga participimi për Shfrytëzuesit e Shërbimeve Shëndetësore
17-2000  Udhëzim Administrativ:  Formimi i Bordit Qendror për aftësimin e specialistëve shëndetësor
18-2000  Udhëzim Administrativ:  Dhënja e lejeve të punës dhe regjistrimi i shërbimeve profesionale shëndetësore
19-2000  Udhëzim Administrativ:  Krijimi i Kolegjit Qëndror Mjeksor për përcaktimin e shkallës së invaliditetit të invalidëve të punës
20-2000  Udhëzim Administrativ: Arritja e shpërndarjes së drejt dhe madhësia e grupit punues për shëndetësi
21-2000   Udhëzim Administrativ: Pezullimi i Udhëzimit Administrativ 20/2000
22-2000   Udhëzim Administrativ:  Adoptimi Kombëtar dhe Ndërkombëtar
23-2000   Udhëzim Administrativ:  Institucionet për Fëmijë në Kosovë
24-2000   Udhëzim Administrativ:  Udhërrëfyesit për programin e tuberkulozit në Kosovë
25 -2000  Udhëzim Administrativ:  Ndarja e Neurologjisë dhe Psikiatrisë brenda Spitaleve të Përgjithshme
26-2000   Udhëzim Administrativ:  Donacionet dhe Blerja e Paisjeve Mjekësore
27-2000   Udhëzim Administrativ:  Verifikimi i Paaftësisë për Ndihmë Sociale, përmes Komisionit Regjional të Mjekve
 28-2000  Udhëzim Administrativ:   Zbatimi i Rregullore së Unkik-ut 2000/52 mbi Importin, Prodhimin, Shitjen dhe Shpërndarja e Produkteve Farmaceutike përfshirë Barërat Narkotike dhe Substancat Psikotrope