Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

UA – 2001

1-2001  Udhëzim Administrativ: Pagesat për kontrollimin dhe shërimin e të huajve në Kosovë
2-2001  Udhëzim Administrativ: Paisjet për qendrat e kujdesit familjar
3-2001  Udhëzim Administrativ: Formimi i Fondit të Sigurimeve Shoqërore të Kosovës
4-2001  Udhëzim Administrativ: Testet laboratorike që do të bëhen në Qendrat e Kujdesit Primar Shëndetësor
5-2001  Udhëzim Administrativ: Themelimi i Programit të Kosovës për Adoptim dhe Bordit të Kosovës për Adoptim Ndërshtetëror të Fëmijëve
6-2001  Udhëzim Administrativ: Vendosja e Autoriteteve të Qarkut për Shëndetësi
7-2001  Udhëzim Administrativ: Të ardhurat e shërbimeve shëndetësore
8-2001  Udhëzim Administrativ: Procedurat për Njerëzit e Zhvendosur dhe Refugjatët që kërkojnë Asistencë Sociale
9-2001   Udhëzim Administrativ: Importimi, Prodhimi, Shtija dhe Shpërndarja  e Produkteve Stomatologjike
10-2001 Udhëzim Administrativ: Rrugët e punësimit në Fakultetin e Medicinës  dhe në Qendrën Spitalore  të Univerzitetit të Prishtinës
11-2001 Udhëzim Administrativ: Themelimi i Njësisë së Emergjencës dhe Maternitetit të Spitalit Univerzitar  të Prishtinës në Ferizaj
12-2001 Udhëzim Administrativ: Formularët të cilët do të përdoren për transmetimin e informatave për lindje dhe vdekje në Komunat dhe Entet Statistikore të Kosovës
13-2001 Udhëzim Administrativ: Lëshimi i banorëve nga Instituti Special i Shtimes
14-2001 Udhëzim Administrativ: Organizimi i shërbimeve të Shëndetit mental
15-2001 Udhëzim Administrativ: Edukimi i Vazhdueshëm Profesional
16-2001 Udhëzim Administrativ: Paisjet themelore stomatologjike për Shtëpitë e Shëndetit (Niveli Primar dhe Sekondar)
17-2001 Udhëzim Administrativ: Themelimi i Bordit për shqyrtimin e gjendjes së Shëndetit Mental dhe nevojave për mjekim të pacientëve nën masa të sigurisë
18-2001 Udhëzim Administrativ: Licencim për të punuar në Kosovë: Regjistrimi i mjekëve
19-2001 Udhëzim Administrativ: Licencim për të punuar në Kosovë: Pranimi i kualifikimeve nga jashtë
20.2001 Udhëzim Administrativ: Themelimi i Bordit për shqyrtimin e gjendjes së Shëndetit Mental dhe nevojave për mejkim të pacientëve të mjekuar nën masa të sigurisë
21.2001 Udhëzim Administrativ: Licencë për ushtrim veprimtare në Kosov: Regjistrimi i mjekëve

22-2001 Udhëzim Administrativ: Licencë për ushtrim veprimtare në Kosov: Validiteti i kualifikimeve të jashtme