Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

UA – 2006

01-2006 Udhëzim Administrativ: Mbi Pagesën e Taksës Administrative për Licencimin e Institucioneve Private Shëndetësore sipas Llojit të Institucioneve Shëndetësore
02-2006 Udhëzim Administrativ: Formimi dhe Funksionimi i Komisioneve për Vlerësimin e Përmbushjes së Kushteve Teknike dhe Profesionale për Licencim të Institucioneve Private të Institucioneve Shëndetësore
03-2006 Udhëzim Administrativ: Minimumii Kushteve, Teknike-Mjekësore, Hapësira dhe Personeli, sipas llojit të Instituticionit Shëndetësor
04-2006 Udhëzim Administrativ: Edukimi themelor profesional dhe provimi i licencës për punëtorët shëndetësor
05-2006 Udhëzim Administrativ: Për Organizimin e Inspektoratit Sanitar në RKS
07-2006 Udhëzim Administrativ: Qarkulluesit Farmaceutik me Pakicë (Barnatoret)
08-2006 Udhëzim Administrativ: Farmakovigjilenca e Produkteve Medicinale për Përdorim Human të Plasuara në Kosovë
09-2006 Udhëzim Administrativ: Mbi liçencimin e Laboratoreve Galenike dhe Produkteve Galenike në RKS
10-2006 Udhëzim Administrativ: Lejet Teknike-Teknologjike Profesionale për Prodhimin e Produkteve Ushqimore
11-2006 Udhëzim Administrativ: Për Zbatimin e Ligjit Nr.22/2003 “Për Inspektoratin Sanitar të Kosovës”
12-2006 Udhëzim Administrativ: Për Licencim të Përkohshëm të Profesionisëve Shëndetësor Qytetar jo-Kosovar.
13-2006 Udhëzim Administrativ: Licencimi i Psikologëve Klinik dhe Këshilltarëve Psikosocial.
14-2006 Udhëzim Administrativ: Për Themelimin, Organizimin dhe Funksionimin e Bordit Etik Profesional.
15-2006 Udhëzim Administrativ: Edukimi Specialistik pas Diplomik.
16-2006 Udhëzim Administrativ: Themelimi i Bordit të Përkohshëm Ekzekutiv i QKUK-së.
17-2006 Udhëzim Administrativ: Implementimi i kontratës kolektive sektoriale në mes MSH-së dhe FPKSH-së.
18-2006 Udhëzim Administrativ: Për Databazën e Sistemit të Informimit Shëndetësor
19- 2006 Udhëzim Administrativ:Disperzimi i Listës Esenciale të Barërave në Kujdesin Parësor Shëndetësor