Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

UA – 2013

01-2013 Udhëzim Administrativ: Edukimi i Vazhdueshëm Mjekësor
02-2013 Udhëzim Administrativ: Për mënyrën e trajtimit të kryerësve të dhunës në familje
03-2013 Udhëzim Administrativ: Shkollimi Specialistik
04-2013 Udhëzim Administrativ: Certifikatat Shëndetësore
05-2013 Udhëzim Administrativ: Për Licencimin e Prodhuesve të Pajisjeve Medicinale në RKS
06-2013 Udhëzim Administrativ: Për Frytnimin e Asistuar Mjekësor
07-2013 Udhëzim Administrativ: Metodat dhe mjetet bashkëkohore për planifikimin familjar
08-2013 Udhëzim Administrativ: Lista dhe çmimorja e shërbimeve të kujdesit themelor
09-2013 Udhëzim Administrativ: Skema Stimulative e Performancës së Profesionistëve Shëndetësor dhe Shërbimeve Profesionale
10-2013 Udhëzim Administrativ: Për Trajtim Mjekësor Jashtë Institucioneve Shëndetësore Publike
11-2013 Udhëzim Administrativ: Sistemi i Informatave Shëndetësore dhe Raportimi i të Dhënave Statistikore Shëndetësore
12-2013 Udhëzim Administrativ: Vendosja e Banderollave në Produktet Medicinale
13-2013 Udhëzim Administrativ: Qarkulluesit me Shumicë për Produkte dhe Pajisje Medicinale
14-2013 Udhëzim Administrativ: Qarkulluesit me Pakicë për Produkte dhe Pajisje Medicinale
15-2013 Udhëzim Administrativ: Karta e të Drejtave dhe Përgjegjësive të Pacientit
16-2013 Udhëzim Administrativ: Mbi Kërkesat e Praktikës së Mirë të Prodhimit në RKS
17-2013 Udhëzim Administrativ: Mbi Autorizim të marketingut për plasimin e produkteve medicinale në Republiken e Kosovësv
18-2013 Udhëzim Administrativ: Për Thjeshtësimin e procedurave për regjistrimin e produkteve medicinale të cilat nuk janë paralele të rregjistruara në Republikën e Kosovës
19-2013 Udhëzim Administrativ: Linja Telefonike për Ankesat e Qytetarëve në Ofrimin e Shërbimeve Shëndetësore
20-2013 Udhëzim Administrativ: Plotësim-ndryshim i UA nr. 17-2013 Mbi Autorizim të Marketingut për Plasimin e P.Medicinale në Republikën e KosovësUA